Bezpečnost práce

 • Bezpečnost práce

  Komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

  Více

Požární ochrana

 • Požární ochrana

  Komplexní zajištění řešení problematiky požární ochrany.

  Více

Školení

 • Školení

  Školení požární ochrany, bezpečnosti práce a první pomoci.

  Více

Revize

 • Revize

  Zajištění revizí v oblasti požární ochrany osob, firem a majetku.

  Více

Seznam našich základních služeb

Zajištění BOZP

Na základě osoby odborně způsobilé v prevenci rizik podle Bezpečnostně technického požadavku č. 0011/01 /ČÚBP 11/2001/ a §10 , zák. č 309/2006Sb., (prevence rizik, dokumentace BOZP, školení BOZP, ochranné pomůcky atd.).

Zajištění požární ochrany

Na základě osoby odborně způsobilé v požární ochraně na základě ust. § 11, odst. 1, zák. č. 133/1985 Sb o PO (zpracování dokumentace PO, prevence na úseku PO, hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení, školení atd.).

Prodejní činnost

(vše co se týče PO a BOZP)

Zajištění revizí

Prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení na základě odborné způsobilosti k provádění kontrol hasicích přístrojů podle ustanovení §9 a 10 vyhl. MV Čr č. 246/2001Sb., ISO 11602-2 a průvodní dokumentace výrobce. Odborně způsobilé a oprávněné osoby pro montáž, údržbu a kontrolu požárních klapek, požárních prostupů a ucpávek, požárních vodovodů atd.

Správa budov

Správa budov a objektů (harmonogram revizí, dozor nad revizní činnosti a údržbou atd.).

Školení první pomoci

Odborná příprava zaměstnanců, určených pro poskytování první pomoci na pracovištích.