Aktuálně

Dotaz:
Jaká školení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme povinni zajišťovat?

Odpověď:
Zákoník práce v ust. § 103 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit školení všem svým zaměstnancům v rozsahu, jak je předešle uvedeno.

Některým zaměstnancům jsou však určena ještě další školení BOZP, takže školení BOZP by měla být zaměstnavatelem organizována zhruba následující:

Problematika únikových cest objektu bytových domů