Aktuálně

Pády z výšek jsou značným rizikem ve stavebnictví i dalších oborech. Nejedná se jen o pády z vysokých konstrukcí, úrazy mohou vznikat při pádu z mnohem menších výšek, např. ze žebříků při jejich nesprávném použití. Faktorů, které mohou být příčinou takového úrazu, je mnoho. Od špatného výběru žebříku, po nedodržení základních bezpečnostních pravidel pro práce na žebříku. Technické požadavky na žebříky jsou uvedeny ve čtyřdílné normě ČSN EN 131-1 Žebříky. Bezpečnostní požadavky na používání žebříků stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Následující pravidla jsou určena pro přenosné žebříky, nevztahují se na žebříky používané jako trvalé výstupy.

Dotaz:
Jaká školení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme povinni zajišťovat?

Odpověď:
Zákoník práce v ust. § 103 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit školení všem svým zaměstnancům v rozsahu, jak je předešle uvedeno.

Některým zaměstnancům jsou však určena ještě další školení BOZP, takže školení BOZP by měla být zaměstnavatelem organizována zhruba následující: