Jaká školení BOZP má zaměstnavatel zajišťovat?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
pondělí, 10 březen 2014

Dotaz:
Jaká školení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme povinni zajišťovat?

Odpověď:
Zákoník práce v ust. § 103 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit školení všem svým zaměstnancům v rozsahu, jak je předešle uvedeno.

Některým zaměstnancům jsou však určena ještě další školení BOZP, takže školení BOZP by měla být zaměstnavatelem organizována zhruba následující:

a) pro všechny zaměstnance (zejména ust. § 103 odst. 2 a 3, § 301 a ust. § 106 ZP). Osnova těchto školení bude v obecné části shodná, ve speciální části se bude lišit podle druhu vykonávané práce a pracoviště, na kterém je práce vykonávána,

b) vedoucí zaměstnance (zejména ust. § 103 odst. 2, § 101 odst. 1 a 2, § 11, § 302 ZP). Školení bude na rozdíl od řadových zaměstnanců také obsahovat ta ustanovení předpisů zajištění BOZP, která regulují povinnosti a oprávnění vedoucích zaměstnanců při řízení BOZP a povinnosti a požadavky na zaměstnavatele v oblasti BOZP, neboť právě vedoucí zaměstnanci je „uvádějí v život".

c) zaměstnance určené k organizování poskytnutí první pomoci, k zajišťování přivolání záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a k organizování evakuace zaměstnanců (ust. § 102 odst. 6 ZP). Školení bude zaměřeno na zajištění úkolů, které mají tito určení zaměstnanci zajišťovat.

d) pro zástupce pro oblast BOZP a odborovou organizaci školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce (ust. § 108 odst. 6 ZP). Školení by mělo školené osoby vybavit znalostmi, které by jim umožnili být „partnerem" při projednávání otázek BOZP se zaměstnavatelem.

Dále můžeme rozlišovat školení vstupní, periodická, v souvislosti s přijetím opatření proti opakování pracovních úrazů ze stejných příčin apod.