Aktuálně

Pády z výšek jsou značným rizikem ve stavebnictví i dalších oborech. Nejedná se jen o pády z vysokých konstrukcí, úrazy mohou vznikat při pádu z mnohem menších výšek, např. ze žebříků při jejich nesprávném použití. Faktorů, které mohou být příčinou takového úrazu, je mnoho. Od špatného výběru žebříku, po nedodržení základních bezpečnostních pravidel pro práce na žebříku. Technické požadavky na žebříky jsou uvedeny ve čtyřdílné normě ČSN EN 131-1 Žebříky. Bezpečnostní požadavky na používání žebříků stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Následující pravidla jsou určena pro přenosné žebříky, nevztahují se na žebříky používané jako trvalé výstupy.

Dotaz:
Jak dlouho musíme uchovávat záznam o lékařské kontrole, jedná se o kategorizaci 1, 2, 2R, 3R.

Odpověď:
Váš dotaz je velice zajímavý, úvodem mohu sdělit, že žádný právní předpis výslovně nestanoví dobu po kterou musí zaměstnavatel uchovávat posudky z pracovnělékařských prohlídek, ale prosím postupně.
Zákoník práce v § 312 stanoví, že zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance a že osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu (tedy na základě pracovního poměru nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). Právní úprava otázek osobního spisu zaměstnance a jeho vedení v ZP je speciální k úpravě obsažené v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Znamená to, že při vedení osobního spisu zaměstnance musí zaměstnavatel respektovat zákon č. 101/2000 Sb.

Strana 1 z 3